fbpx
Zaznacz stronę

prawnicy

+ lekarzom

Blog o prawie dla medyków.

Piszemy jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i nie narażać się na odpowiedzialność.

Prawnicy

Lekarzom

Czy wiesz, że…

Lekarz rezydent skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 może złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o zaliczenie okresu skierowania na poczet rezydentury.

Piszemy, by pomagać.

Adw. Agnieszka Terlecka-Ludwiniak
Adw. Marcin Bogdanowicz

Wspólnie prowadzimy Kancelarię Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie. Specjalizujemy się w obsłudze lekarzy i podmiotów leczniczych. Bronimy lekarzy w sprawach o błędy medyczne.

[Czytaj więcej…]

BLOG O PRAWIE DLA MEDYKÓW.

Jak wykonywać zawód zgodnie z przepisami i uniknąć roszczeń.

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...

Warunki pracy na skierowaniu do zwalczania epidemii

26 kw. 2020 | COVID-19, Lekarze, Prawo pracy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wczoraj wytyczne dotyczące warunków zatrudnienia medyków skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wyjaśniono też kontrowersyjną kwestię zarobków osób, które przed skierowaniem pracowały na kontrakcie. Poniżej omawiamy wytyczne i przedstawiamy warunki pracy na skierowaniu.
 

W skrócie:

 • Po otrzymaniu skierowania, należy bez zbędnej zwłoki pojechać do placówki docelowej.
 • W nowym podmiocie medyk otrzyma umowę o pracę.
 • Podmiot docelowy pokryje wszystkie koszty: dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania.
 • Ministerstwo zdrowia rekomenduje wynagrodzenia o połowę wyższe, niż medyk otrzymuje na co dzień.
 • Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na czas skierowania. Nie może wypowiedzieć umowy ze skierowaną osobą.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, dalej „UZoZZ”) można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby wykonujące zawody medyczne. Następuje to w drodze decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia.

Więcej o formie skierowania, kogo nie można skierować oraz jak bronić się przed niesłusznym skierowaniem piszemy TUTAJ.

Decyzja i co dalej?

Przypomnijmy, że decyzję o skierowaniu możecie otrzymać telefonicznie albo doręczoną na piśmie przez Policję lub Wojska Obrony Terytorialnej. To ważny prawnie i skuteczny sposób jej doręczenia (art. 47 § 6a pkt 1) UZoZZ). Decyzję otrzymaną ustnie dostaniecie później także na piśmie (art. 47 § 6a pkt 3) UZoZZ). Obecnie przed jej wydaniem pracownicy urzędów wojewódzkich mają dzwonić i ustalać, czy nie macie przeciwwskazań do skierowania.

Decyzja jest natychmiast wykonalna (art. 47 § 6 UZoZZ). Nie oznacza to, że trzeba jechać dosłownie od razu. Możecie załatwić najważniejsze sprawy, spakować się, kupić prowiant itp. i jechać. W typowej sytuacji może to trwać do ok. doby, ale w szczególnych przypadkach może być dłużej.

W dotychczasowej pracy powinniście wystąpić o urlop bezpłatny. Ustawa nakazuje pracodawcy go udzielić. Czas tego urlopu nie wpłynie na Wasze uprawnienia pracownicze zależne od stażu pracy (art. 47 § 8 UZoZZ).

Warto też skontaktować się z placówką docelową, aby ustalić szczegóły przyjazdu.

Stosunek pracy z nowym podmiotem.

Podmiot, do którego zostaliśmy skierowani, ma obowiązek nawiązać z nami stosunek pracy (art. 47 § 9 UZoZZ). Będzie to umowa na czas określony, wynikający z decyzji o skierowaniu. Czas jej trwania wynosi do 3 miesięcy i nie ma możliwości jego przedłużenia (w formie „przymusowej” jaką jest skierowanie – jeśli chcecie pomagać dłużej, na pewno się dogadacie).

Jeśli z różnych przyczyn umowa nie zostanie zawarta na piśmie, a zaczniecie świadczyć pracę, naszym zdaniem stosunek pracy powstanie w sposób dorozumiany (art. 11 Kodeksu pracy i art. 60 i 65 Kodeksu cywilnego), na postawie okoliczności skierowania i faktu rozpoczęcia pracy.

Mieszkanie, wyżywienie, koszty.

Placówka docelowa ma obowiązek albo zapewnić Wam bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, albo pokryć ich koszty. Pokrywa też koszty przejazdów. Wynika to z art. 47 § 11 UZoZZ.

Koszty te są pokrywane na zasadach przewidzianych dla podróży służbowych pracowników jednostek państwowych – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167, pełny tekst dostępny jest TUTAJ) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 Nr 27, poz. 271 ze zm., pełny tekst dostępny jest TUTAJ). Poniżej zamieszczamy wyciąg:

 • Środek transportu, którym dotrzemy do placówki, powinno się z nią ustalić. Jednak w obecnej sytuacji wątpliwa jest dopuszczalność przejazdu transportem zbiorowym,
 • Za dojazd samochodem lub motocyklem należy ustalić z pracodawcą stawkę kilometrową. Naszym zdaniem w braku ustaleń należy stosować stawkę maksymalną, która wynosi 0,8358 zł/km dla samochodu oraz 0,2302 zł/km dla motocykla,
 • Za dojazd transportem zbiorowym zwrot następuje wg ceny biletu,
 • Dzienna dieta na wyżywienie wynosi 30 zł,
 • Zwrot za zakwaterowanie następuje według rachunku, nie więcej niż 600 zł za dobę (w braku rachunku dostaniemy 45 zł za dobę),
 • Za dojazd do pracy przysługuje ryczałt 6 zł/dobę, chyba że ustalicie z pracodawcą zwrot wg rachunków. Ryczałt ten nie przysługuje, jeśli nie musicie dojeżdżać.

Ministerstwo Zdrowia podało też, że dla osób skierowanych zostaną wykupione polisy ubezpieczeniowe.

Wynagrodzenie.

Wynagrodzenie wypłaca placówka docelowa. Zgodnie z art. 47 § 10 UZoZZ, wynagrodzenie za pracę na skierowaniu nie może być mniejsze niż wyższa z kwot:
– 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego w placówce docelowej, na stanowisku na które Was skierowano,
– wynagrodzenie, które otrzymaliście w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym została wydana decyzja o skierowaniu (np. w marcu, gdy decyzję wydano w kwietniu).

Najwięcej kontrowersji wzbudzał dotąd sposób ustalania wynagrodzenia w przypadku osób zatrudnionych na kontraktach. Pochwalamy postawę Ministerstwa, które wyjaśniło, że należy brać pod uwagę cały zarobek takiej osoby, a jeśli była zatrudniona w kilku miejscach – ze wszystkich źródeł. Dodatkowo Ministerstwo rekomenduje podwyższenie tego wynagrodzenia o 50%, ale nie więcej niż o 10 000 zł. Nie powinno to stanowić problemu dla placówek, gdyż wynagrodzenia osób skierowanych są finansowane przez wojewodów z budżetu państwa (art. 47 § 12 UZoZZ).

Trudności będą dotyczyły osób, które z różnych powodów miały zmniejszone dochody w marcu lub kwietniu (te miesiące będą brane pod uwagę dla osób, które dostaną skierowania w kwietniu lub maju). Może chodzić m. in. o lekarzy, którzy zawiesili pracę kontraktową, by uczyć się do egzaminu specjalizacyjnego (PES). Naszym zdaniem w wielu wypadkach osoby te mogą żądać zawarcia umowę z wynagrodzeniem takim, jak w miesiącach wcześniejszych. Wynika to z celowościowej interpretacji przepisu i zasady równego traktowania wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP. Ponadto, art. 47 § 10 UZoZZ określa tylko minimalną stawkę wynagrodzenia. Jeżeli negocjacje z placówką docelową spełzną na niczym, uzupełnienia będzie można dochodzić w sądzie.

Poprzednie miejsce pracy.

Jak pisaliśmy wyżej, przed wyjazdem należy złożyć wniosek o bezpłatny urlop w dotychczasowym miejscu pracy, a pracodawca ma obowiązek go udzielić (art. 47 § 8 UZoZZ). Ponadto w okresie skierowania nie można rozwiązać z Wami umowy o pracę ani jej wypowiedzieć, chyba że już wcześniej wystąpiły przesłanki do jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Choć ustawa mówi tylko o stosunkach pracy, naszym zdaniem należy odnieść te przepisy także do umów cywilnoprawnych (kontraktów). Dotyczy to zarówno urlopów, jak i zakazu wypowiadania umów.

Poniżej link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 24 kwietnia 2020 r. o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii

COVID-19 jako choroba zawodowa

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy COVID-19 jest chorobą zawodową. Z naszych doniesień wynika, że pracodawcy często nie chcą zgłaszać zachorowania na COVID-19 jako choroby zawodowej. Czy mają do tego prawo? Czy...

Telemedycyna a kasa fiskalna

Izolacja społeczna wprowadzona w czasie epidemii spowodowała znaczny wzrost zainteresowania telemedycyną. Objęło ono zarówno sektor publicznych, jak i prywatnych usług zdrowotnych, wskutek czego wzrosło zainteresowanie internetowymi...

Telemedycyna w stacjach dializ

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 612) wprowadzono możliwość udzielania przez lekarzy świadczeń przy...

Tarcza antykryzysowa dla medyków

Dziś postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu wszystkie rozwiązania tarcz antykryzysowych, z których mogłaby skorzystać większość lekarzy, pielęgniarek i innych osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych na kontraktach. Oto...

Jak bronić się przed hejtem

W czasie epidemii w kierunku medyków płyną słowa uznania. #Bohaterwmasce, „dziękujemy!” – a za nimi także wielka pomoc od przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi. Jednak istnieje też „ciemna strona mocy”. W ostatnich...

Kwarantanna personelu na oddziale

W tej chwili załogi kilku oddziałów szpitalnych i domów pomocy społecznej w całej Polsce odbywają kwarantanny w swoich placówkach. Budzi to oczywiste kontrowersje, ale i unaocznia konflikt interesów i wartości powstały w takiej...